Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
มัญชพร ทองสรรค์: กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
มัญชพร ทองสรรค์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รุ่น 3


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

หลักการและเหตุผล                                                               
          ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะวิกฤติด้านปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กที่มีคุณภาพต้องใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการสร้างรากฐานชีวิตของเด็กให้มั่นคง พัฒนาให้มีความรู้ควบคู่ คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่นใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์                
             2.1   เพื่อพัฒนาเด็กและ นักเรียน  ให้รู้จักคิดรัก  หวงแหนในสถาบัน ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
             2.2   สร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด
             2.3   สามารถนำความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

พระอาจารย์ฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคี
โดยการเล่นเกมหย่อนขวดลงแก้วไม่ให้แก้วแตก
เป้าหมาย
              - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน  387  คน  
              - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  306  คน ตัวแทนนักเรียนทำพิธีเคารพคุณครูพร้อมขอขมา
ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งต่อหน้าและลับหลัง

แนวทางดำเนินการ             
             4.1   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
             4.2   ประชุมชี้แจง
             4.3   ดำเนินงานตามโครงการ
             4.4   ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงาน


ระยะเวลาดำเนินการ        

             ใช้เวลา  2 วัน  1  คืน  ระหว่างวันที่  14 - 15   วัดสุทธิวงศา  ตำบลหัวงัว  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
  พระอาจารย์ร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและนักเรียน
งบประมาณ           
             - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  387  คน งบประมาณที่ใช้       38,700  บาท
             - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  306  คน  งบประมาณที่ใช้  30,600  บาท
                                                                     งบประมาณที่ใช้จ่าย           รวม    69,300  บาท


การประเมินผล           
            1. การสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ
            2. แบบประเมินความพึงพอใจ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
           1. นักเรียนรู้จักคิดรัก  หวงแหนในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
            2. นักเรียนมีจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
            3. นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกประเภท
            4. นักเรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น