Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
มัญชพร ทองสรรค์: The university of Iowa Studies (Kurt Lewin)
มัญชพร ทองสรรค์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รุ่น 3


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

The university of Iowa Studies (Kurt Lewin)             

           1. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic style)  เป็นผู้นำแบบเผด็จการรวบอำนาจ ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวและสั่งการให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ในองค์การสมัยใหม่ผู้นำประเภทนี้ก็จะจำเป็นต้องนำมาใช้ในบางสถานการณ์


              2. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic style)  ผู้นำประเภทนี้จะเข้าร่วมกับกลุ่มในการตัดสิ้นใจ และอนุญาตให้กลุ่มเป็นผู้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจะแจ้งให้กลุ่มทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น อาทิ เป้าหมายขององค์การ รวมทั้งใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นโอกาสในการฝึกฝนสมาชิกกลุ่ม        3. ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-faire style)  ผู้นำแบบเสรีนิยมนี้จะมอบให้ผูใต้บังคับบัญชาตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ เอง โดยผู้นำไม่สนใจรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผูใต้บังคับบัญชาว่าทำงานดีหรือไม่ดีอย่างไรด้วย
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้นำตามภาวะผู้นำประเภทต่างๆ
              นักวิจัยศึกษาพฤติกรรมและผลงานของผู้นำทั้ง  3  แบบ  ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย และผู้นำแบบประชาธิปไตยสามารถสร้างผลงานให้แก่องค์การได้สูงสุดในระดับเดียวกันในขณะที่ผู้นำแบบเสรีนิยมสร้างผลงานได้ต่ำสุด
ที่มา  :  ชาญชัย  อาจินสมาจารย์. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร.
                             พิมพ์ดี จำกัด, 2541.
              ธร  สุนทรายุทธ.  (มปป.)  หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. 
                      กรุงเทพมหานคร  :  เนติกุลการพิมพ์,  2539.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น